Viziune, misiune, valori

PicMonkey Image_cu logo lateral stanga

Asociaţia Down – Centrul Educaţional Raluca (DownCER) s-a înființat în anul 2010. DownCER are un caracter multifuncţional,  îmbinând activitățile unui centru de zi educaţional cu cele ale unui centru de pregătire profesională. Abordarea noastră are în vedere conceptul de învăţare pe parcursul vieţii, care este aplicat persoanelor adulte cu dificultăţi de învăţare, pentru a ajuta la o mai bună integrare socială.

Centrul nostru integrează educațional, social și cultural persoane cu  sindrom Down, cu vârsta de peste 18 ani, care după absolvirea unei forme de educație (de obicei școli speciale) nu mai sunt cuprinși în programe de integrare socială și profesională. Este un centru de zi acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Viziune

Asociația Down Centrul Educațional Raluca (DownCER) promovează şi susţine dezvoltarea persoanelor cu dizabilităţi, în special a tinerilor şi adulţilor cu sindrom Down şi a familiilor lor, prin crearea şi aplicarea unor servicii corespunzătoare care să le permită atingerea potenţialului lor maxim într-o societate care să-i respecte şi să-i aprecieze.

Prin activitatea şi serviciile prestate, Asociaţia doreşte să se înscrie în Strategia Europeană pentru Dizabilitate 2010-2020 în vederea egalizării şanselor persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii şi a implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. În acest context, tinerii şi adulţii cu sindrom Down reprezintă un segment de populaţie vulnerabilă a căror integrare social-profesională şi educaţie în spiritul învăţării pe parcursul vieţii ar evita riscul de a deveni o povară pentru societate şi ar crea premisele pentru confirmarea „investiţiei” făcute de societate prin sistemele de protecţie socială.

Valorile noastre

Prin membrii, voluntarii şi angajaţii săi, asociaţia promovează abordarea dizabilităţii din perspectiva drepturilor umane şi de mediu, bazată pe un model social. Asociaţia aderă la principiile Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi și recunoaște:

 • diversitatea persoanelor cu dizabilităţi;
 • faptul că „dizabilitatea este un concept care evoluează şi că dizabilitatea rezultă din interacţiunea dintre persoanele cu handicap şi barierele care ţin de atitudine şi mediul înconjurător care împiedică participarea lor deplină şi eficientă la viaţa socială în condiţii egale cu alţi cetăţeni”;
 • „importanţa pentru persoanele cu dizabilităţi a autonomiei individuale şi independenței, inclusiv a libertăţii de alegere”,
 • faptul că „persoanele cu dizabilităţi ar trebui sa aibă oportunitatea de a fi implicate activ în procesele de luare a deciziilor cu privire la politicile şi programele care îi vizează în mod direct”.

Prin tot ceea ce a realizat, DownCER a respectat aceste valori. Vă invităm să răsfoiți site-ul și să accesați pagina noastră Facebook pentru a vă convinge.

Misiune

Prin toate activitățile sale, Asociația noastră se angajează să îndeplinească o misiune complexă care vizează multiple dimensiuni ale vieții tinerilor dizabilități intelectuale, în speță a celor cu sindrom Down, precum și modalități de a realiza incluziunea în comunitate.

Down CER se angajează

 • Să dezvolte activităţi cu caracter umanitar, de sprijin social, profesional şi moral al persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down, pentru integrarea lor deplină în societate;
 • Să acorde supraveghere şi alte servicii care contribuie la dezvoltarea mintală şi a personalităţii persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down;
 • Să asigure accesul la mediul fizic, social, economic şi cultural prin dezvoltarea şi susţinerea, în colaborare cu alţi furnizori de servicii sociale şi de educaţia adulţilor, de programe de educare, instruire şi intervenţie socială şi profesională potrivite condiţiilor specifice tinerilor şi adulţilor cu sindrom Down, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru educarea şi orientarea spre autonomie şi independenţă, în spiritul dreptului la învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • Să asigure combaterea discriminării de orice fel prin activităţi de inter-relaţionare, comunicare, socializare în colaborare cu alte asociaţii, organizaţii, instituţii din ţară şi străinătate;
 • Să participe activ la integrarea în comunitate şi la locul de muncă, la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down, prin activităţi menite a sensibiliza opinia publică şi a modifica stereotipurile, prejudecăţile şi practicile dăunătoare vizând persoanele cu dizabilităţi şi a schimba atitudinile şi mentalitatea la nivel de individ şi grup în toate domeniile vieţii;
 • Să sprijine şi a promoveze o imagine de sine pozitivă a persoanei cu dizabilitate care astfel va fi ajutată să-şi cultive respectul şi responsabilitatea faţă de sine, faţă de familie şi societate în ansamblul ei;
 • Să se implice activ în sprijinirea, asistarea şi protecţia familiilor persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down, permiţând astfel familiilor să contribuie la exercitarea deplină şi egală a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
 • Să faciliteze crearea unui spirit de întrajutorare şi solidaritate atât între familiile persoanelor cu dizabilităţi cât şi între ele şi comunităţile din care fac parte;
 • Să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor lor la informaţie referitoare la legislaţie, servicii şi cercetări de profil;
 • Să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down, la asistenţa de care pot avea nevoie pentru a-şi exercita capacităţile juridice şi a li se respecta drepturile, voinţa şi preferinţele, precum şi promovarea măsurilor care, în conformitate cu legislaţia internaţională şi europeană, vor duce la respectarea dreptului egal al persoanelor cu dizabilităţi la deţinerea sau moştenirea proprietăţii, controlul propriu al afacerilor financiare, accesul egal la credite bancare, la ipotecă precum şi la alte forme de credit financiar;
 • Să efectueze sau promoveze cercetări de specialitate prin colaborarea cu instituţii academice şi de cercetare din ţară şi străinătate;
 • Să asigure dreptul la informare şi comunicare şi să promoveze disponibilitatea şi utilizarea noilor tehnologii, inclusiv a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, în activităţile de recuperare, instruire de-a lungul vieţii, integrare socio-profesională, etc. a persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down;
 • Să promoveze instruirea profesioniştilor şi a persoanelor care lucrează cu persoane cu dizabilităţi prin colaborarea cu instituţii de învăţământ şi de formare profesională sau cu alte organizaţii de profil;
 • Să promoveze înţelegerea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down, prin relaţionarea cu instituţii de protecţie socială, asociaţii şi organizaţii în vederea popularizării analizelor şi statisticilor referitoare la nevoile persoanelor cu dizabilităţi, la calitatea vieţii şi la resursele de sprijin legal şi financiar
 • Să susţină accesul egal la servicii de sănătate publică în condiţiile în care dizabilitatea este un important factor de risc în ceea ce priveşte sănătatea şi calitatea vieţii;
 • Să susţină accesul la educaţie incluzivă în orice formă de învăţământ, precum şi accesul la instruire profesională şi permanentă;
 • Să sprijine dreptul la şanse egale pe piaţa muncii prin programe de formare profesională şi de parteneriat cu instituţii, organizaţii, asociaţii şi societăţi comerciale şi să promoveze angajarea în sectorul de stat sau privat prin iniţierea de programe care să încurajeze angajatorii să integreze forţă de muncă din rândul persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down;
 • Să sprijine şi să promoveze dreptul persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tinerii şi adulţii cu sindrom Down, de a-şi alege reşedinţa şi persoanele cu care să locuiască, precum şi dreptul la asistenţa la domiciliu, asistenţă rezidenţială sau comunitară, inclusiv asistenţă personală necesară pentru a susţine viaţa şi includerea în comunitate şi pentru a preveni izolarea sau separarea de comunitate;
 • Să promoveze dreptul persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tinerii şi adulţii cu sindrom Down, care au atins vârsta căsătoriei de a decide liber şi responsabil formarea de familii, de a avea acces la informaţia corespunzătoare vârstei lor care ţine de educaţie sexuală şi planificarea familiei şi oferirea de mijloace necesare pentru realizarea acestor drepturi.
 • Să promoveze şi încurajeze oportunitatea de a organiza şi a participa la activităţi sportive, turistice şi de recreaţie, precum şi accesul la serviciile prestate în aceste scopuri.
 • Să militeze pentru înfiinţarea a cât mai multe locuri de muncă protejate şi locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi , în speţă tinerii şi adulţii cu sindrom Down
 • Să promoveze voluntariatul, oferind posibilitate de practică profesională prin implicarea în activităţile Centrului a studenţilor din domeniile profesiilor socio-umane (psihologi, psihopedagogi, kineto-terapeuţi, asistenţi sociali, teologi, artiști, etc.)